Visa allt om Aktiebolaget Nordlanders Skor
Visa allt om Aktiebolaget Nordlanders Skor

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 19 822 22 976 22 994 22 540 21 216 21 970 21 731 18 805 19 259 21 539
Övrig omsättning 49 135 86 39 54 75 29 83 191 1 072
Rörelseresultat (EBIT) 613 74 70 26 -2 -887 488 325 -1 738 -1 625
Resultat efter finansnetto 591 23 10 -62 -128 -930 442 291 -786 -840
Årets resultat 591 23 10 -62 -128 -930 442 291 -786 -840
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 034 1 020 1 313 753 968 1 338 1 513 1 337 1 836 2 246
Omsättningstillgångar 9 593 10 364 9 845 10 097 12 242 11 856 13 674 10 558 10 027 11 316
Tillgångar 10 628 11 384 11 157 10 850 13 210 13 193 15 188 11 895 11 864 13 562
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 670 5 080 5 056 5 047 5 109 5 236 6 166 5 724 5 433 6 419
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 046 2 042 2 042 2 065 4 292 4 261 3 588 3 006 2 050 2 052
Kortfristiga skulder 2 911 4 263 4 058 3 739 3 809 3 696 5 433 3 165 4 380 5 092
Skulder och eget kapital 10 628 11 384 11 157 10 850 13 210 13 193 15 188 11 895 11 864 13 562
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 450 450 250 339
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 4 332 4 239 4 148 4 039 4 307 3 557 3 413 3 911 4 861
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 1 531 1 324 1 436 1 220 1 388 1 339 1 246 1 464 1 816
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 19 871 23 111 23 080 22 579 21 270 22 045 21 760 18 888 19 450 22 611
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 13 - 13 13 14 14 14 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 652 1 767 - 1 734 1 632 1 569 1 552 1 343 1 204 1 267
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 460 - 423 396 403 390 363 355 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 675 275 274 279 301 -523 804 683 -1 357 -1 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,73% -0,08% 2,01% 6,24% -3,43% 1,10% 15,56% -2,36% -10,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,19% 0,73% 0,64% 0,28% 0,02% -6,25% 3,33% 2,79% -6,55% -6,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,32% 0,36% 0,31% 0,13% 0,01% -3,76% 2,33% 1,77% -4,03% -3,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,96% 43,59% 41,75% 42,49% 42,26% 40,56% 45,87% 47,47% 41,34% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 33,71% 26,55% 25,17% 28,21% 39,75% 37,14% 37,92% 39,31% 29,32% 28,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,35% 44,62% 45,32% 46,52% 38,68% 39,69% 40,60% 48,12% 45,79% 47,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,77% 40,02% 22,97% 21,80% 55,50% 33,60% 23,27% 46,64% 32,37% 48,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...