Visa allt om Rörkonsult i Uddevalla Aktiebolag
Visa allt om Rörkonsult i Uddevalla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 378 3 740 3 006 3 477 3 617 2 918 2 416 2 701 2 541 2 486
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 604 1 128 867 713 112 646 233 569 532 231
Resultat efter finansnetto 1 605 1 130 869 714 112 645 231 571 535 232
Årets resultat 1 244 874 676 411 79 473 297 380 398 197
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 260 0 11 22 38 58 23 39 36
Omsättningstillgångar 2 301 1 617 1 498 1 333 1 400 1 114 1 246 1 399 1 458 1 537
Tillgångar 2 661 1 878 1 498 1 344 1 422 1 153 1 305 1 422 1 497 1 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 604 1 160 886 611 200 685 611 814 935 737
Obeskattade reserver 150 150 150 150 0 0 0 178 145 170
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 906 568 461 583 1 223 468 693 430 418 667
Skulder och eget kapital 2 661 1 878 1 498 1 344 1 422 1 153 1 305 1 422 1 497 1 573
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 418 408 1 149 528 414 413 412 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 656 - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 516 1 383 684 1 080 1 085 835 763 655 661 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 626 540 396 667 630 340 415 404 387 421
Utdelning till aktieägare 1 000 800 600 400 0 564 400 500 500 200
Omsättning 4 378 3 740 3 006 3 477 3 617 2 918 2 416 2 701 2 541 2 486
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 459 1 247 1 002 869 904 973 805 900 847 829
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 651 507 547 719 574 536 495 492 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 618 1 128 878 724 128 666 253 585 554 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,06% 24,42% -13,55% -3,87% 23,95% 20,78% -10,55% 6,30% 2,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 60,32% 60,17% 58,08% 53,12% 7,88% 56,03% 17,85% 40,23% 35,74% 14,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,66% 30,21% 28,94% 20,53% 3,10% 22,14% 9,64% 21,18% 21,05% 9,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,54% 99,55% 99,37% 99,11% 97,32% 98,25% 98,01% 94,63% 97,56% 97,91%
Rörelsekapital/omsättning 31,86% 28,05% 34,50% 21,57% 4,89% 22,14% 22,89% 35,88% 40,93% 35,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,67% 68,00% 66,96% 53,69% 14,06% 59,41% 46,82% 66,26% 69,43% 54,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 253,97% 284,68% 308,46% 213,72% 102,62% 220,09% 173,30% 308,14% 336,36% 228,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...