Visa allt om Clemondo AB
Visa allt om Clemondo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 231 214 219 599 215 603 229 480 217 243 205 748 194 266 170 215 151 048 137 444
Övrig omsättning 372 1 884 1 951 1 407 4 675 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 260 9 296 -1 204 8 675 7 701 5 863 -734 -6 375 2 993 4 165
Resultat efter finansnetto 13 263 7 936 -2 776 5 661 4 593 3 496 -2 477 -5 151 1 909 3 479
Årets resultat 6 500 4 611 -1 879 491 2 880 1 871 -1 777 -2 949 2 206 2 559
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 319 14 824 16 880 18 655 22 709 29 473 26 712 31 518 4 012 2 562
Omsättningstillgångar 65 045 61 373 57 368 63 415 64 830 55 395 59 857 59 946 47 533 36 418
Tillgångar 77 364 76 197 74 248 82 070 87 539 84 868 86 569 91 464 51 545 38 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 500 14 425 9 814 11 693 11 776 8 896 6 893 12 257 6 106 3 900
Obeskattade reserver 9 315 4 937 3 439 4 336 0 0 0 0 0 1 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 500 5 500 3 500 9 500 15 567 22 050 15 297 7 936 8 500
Kortfristiga skulder 51 549 54 335 55 495 62 540 66 262 60 405 57 626 63 909 37 503 25 362
Skulder och eget kapital 77 364 76 197 74 248 82 070 87 539 84 868 86 569 91 464 51 545 38 980
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 1 675 628 133 777 1 138 1 527 1 484 1 442 1 086 730
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 270 33 461 30 600 29 518 31 205 29 772 31 259 26 086 21 219 18 618
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 636 15 851 14 132 14 045 14 338 13 517 13 805 11 993 9 654 8 902
Utdelning till aktieägare 6 000 0 0 0 575 0 0 0 5 000 0
Omsättning 231 586 221 483 217 554 230 887 221 918 205 748 194 266 170 215 151 048 137 444
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 71 71 66 69 80 82 85 79 64 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 257 3 093 3 267 3 326 2 716 2 509 2 285 2 155 2 360 2 148
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 726 703 680 643 584 547 548 500 499 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 709 13 206 3 749 13 112 12 036 10 183 1 247 -5 441 3 696 4 726
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,29% 1,85% -6,05% 5,63% 5,59% 5,91% 14,13% 12,69% 9,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,46% 12,23% -1,57% 10,61% 8,80% 6,91% -0,43% -3,42% 6,11% 11,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,18% 4,24% -0,54% 3,79% 3,54% 2,85% -0,19% -1,84% 2,08% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,15% 31,11% 28,57% 30,22% 32,61% 35,40% 32,99% 23,26% 26,92% 32,03%
Rörelsekapital/omsättning 5,84% 3,20% 0,87% 0,38% -0,66% -2,44% 1,15% -2,33% 6,64% 8,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,72% 23,99% 16,63% 18,14% 13,45% 10,48% 7,96% 13,40% 11,85% 12,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,84% 69,74% 62,54% 59,78% 53,86% 51,62% 58,36% 61,08% 81,03% 90,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...