Visa allt om Speed Services Aktiebolag
Visa allt om Speed Services Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 * 2011-12 * 2008-12 * 2006-12 * 2005-12 *
Nettoomsättning 68 248 60 908 - - - - -
Övrig omsättning 69 73 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 217 5 003 - - - - -
Resultat efter finansnetto 9 035 4 952 - - - - -
Årets resultat 4 721 2 835 - - - - -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 * 2011-12 * 2008-12 * 2006-12 * 2005-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - - - - -
Anläggningstillgångar 10 869 14 857 - - - - -
Omsättningstillgångar 17 132 14 116 - - - - -
Tillgångar 28 001 28 972 - - - - -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 059 8 388 - - - - -
Minoritetsintressen 0 0 - - - - -
Avsättningar (tkr) 71 48 - - - - -
Långfristiga skulder 4 797 3 020 - - - - -
Kortfristiga skulder 14 074 17 516 - - - - -
Skulder och eget kapital 28 001 28 972 - - - - -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2012-12 2011-12 2008-12 2006-12 2005-12
Löner till styrelse & VD 1 269 1 256 - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 392 - - - - -
Löner till övriga anställda 8 261 7 805 - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - 422 - - - - -
Sociala kostnader 3 746 3 728 - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 - - - - -
Omsättning 68 317 60 981 - - - - -
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 24 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 437 2 538 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 507 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 576 11 426 - - - - -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,05% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,18% 17,93% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,61% 8,53% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,46% 49,65% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 4,48% -5,58% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,35% 28,95% - - - - -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,29% 78,62% - - - - -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 58 592 53 766 47 057 45 215 40 402 36 685 16 269 16 078 17 259 52 110
Övrig omsättning 2 2 386 337 317 736 81 101 2 212 2 785
Rörelseresultat (EBIT) 8 448 4 826 2 401 1 289 670 -865 -1 008 -708 -349 2 319
Resultat efter finansnetto 11 916 4 942 2 436 1 232 -119 -461 -987 -703 -380 2 152
Årets resultat 3 621 2 0 906 -284 -277 -149 -426 -194 1 072
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 289 18 635 8 060 9 393 11 169 13 612 5 493 4 266 4 341 5 436
Omsättningstillgångar 8 709 10 635 7 131 6 645 9 911 8 016 3 509 4 412 7 957 9 998
Tillgångar 24 998 29 270 15 191 16 038 21 080 21 628 9 003 8 678 12 298 15 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 398 6 777 7 242 7 242 11 255 11 539 4 510 3 922 4 348 4 542
Obeskattade reserver 322 216 266 92 92 0 0 575 853 1 039
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 097 3 010 0 0 3 242 3 242 1 707 313 938 1 563
Kortfristiga skulder 17 180 19 266 7 683 8 704 6 491 6 847 2 786 3 869 6 159 8 289
Skulder och eget kapital 24 998 29 270 15 191 16 038 21 080 21 628 9 003 8 678 12 298 15 433
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 181 1 005 - - 0 717 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 392 - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 6 903 6 103 6 173 6 506 6 305 4 870 2 373 2 233 4 505 5 886
Varav resultatlön till övriga anställda - 422 - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 3 426 3 109 2 819 2 944 2 677 2 577 884 782 1 946 2 629
Utdelning till aktieägare 1 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 58 594 53 768 47 443 45 552 40 719 37 421 16 350 16 179 19 471 54 895
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 16 13 16 14 15 6 5 11 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 255 3 360 3 620 2 826 2 886 2 446 2 712 3 216 1 569 2 481
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 645 728 591 - 544 543 603 586 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 930 10 730 4 616 2 900 670 1 814 -433 -238 283 2 984
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,98% 14,26% 4,07% 11,91% 10,13% 125,49% 1,19% -6,84% -66,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,40% 17,63% 16,07% 8,34% -0,17% -1,66% -10,73% -7,16% -2,22% 15,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,65% 9,60% 5,19% 2,96% -0,09% -0,98% -5,94% -3,86% -1,58% 4,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,43% 49,25% 38,93% 19,93% 100,00% 15,37% 10,47% 10,69% 6,79% 12,81%
Rörelsekapital/omsättning -14,46% -16,05% -1,17% -4,55% 8,46% 3,19% 4,44% 3,38% 10,42% 3,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,60% 23,73% 49,04% 45,58% 53,71% 53,35% 50,09% 49,97% 40,35% 34,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,69% 54,04% 91,96% 74,79% 147,94% 113,76% 113,17% 103,41% 123,51% 114,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...