Visa allt om Tidaholms Energi AB
Visa allt om Tidaholms Energi AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 83 603 81 334 81 959 86 059 83 095 89 211 77 373 68 284 55 884 54 817
Övrig omsättning 6 046 10 363 7 363 8 739 6 657 8 234 7 511 11 219 8 084 8 877
Rörelseresultat (EBIT) 16 668 16 907 2 882 6 208 10 115 15 628 8 488 -541 13 5 607
Resultat efter finansnetto 9 854 9 773 -1 744 26 3 867 9 123 1 294 -8 641 -6 673 1 849
Årets resultat 7 840 8 490 -2 400 199 2 908 7 859 1 278 -6 994 -4 603 1 367
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 334 259 307 859 197 798 201 955 200 072 205 459 208 491 209 169 195 435 135 266
Omsättningstillgångar 30 712 42 092 33 461 40 721 37 588 43 015 45 936 45 741 31 559 31 221
Tillgångar 364 971 349 951 231 259 242 676 237 660 248 474 254 427 254 909 226 993 166 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 494 35 656 33 878 36 277 36 076 33 168 25 309 10 432 17 425 22 029
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 23 552 22 514 3 639 2 963 3 066 2 133 894 952 2 593 4 687
Långfristiga skulder 221 116 228 768 151 878 155 566 160 275 168 194 175 711 189 602 155 684 112 606
Kortfristiga skulder 76 809 63 013 41 864 47 870 38 243 44 979 52 513 53 922 51 291 27 165
Skulder och eget kapital 364 971 349 951 231 259 242 676 237 660 248 474 254 427 254 909 226 993 166 487
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 520 1 159 332 997 996 852 864 763 756 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 9 545 9 169 9 869 8 335 8 527 8 931 8 988 8 845 8 140 6 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 724 4 985 4 866 5 072 4 205 4 389 4 497 4 396 3 675 3 094
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 649 91 697 89 322 94 798 89 752 97 445 84 884 79 503 63 968 63 694
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 26 24 24 23 24 24 25 26 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 216 3 128 3 415 3 586 3 613 3 717 3 224 2 731 2 149 2 383
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 594 613 603 594 596 606 563 472 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 470 33 526 15 100 17 903 21 268 26 557 18 527 13 386 9 288 14 683
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,79% -0,76% -4,76% 3,57% -6,86% 15,30% 13,31% 22,19% 1,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,58% 4,85% 1,28% 2,59% 4,35% 6,33% 3,39% -0,10% 0,40% 3,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,01% 20,88% 3,62% 7,31% 12,44% 17,64% 11,14% -0,38% 1,62% 10,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,18% 100,00% 63,65% 100,00% 100,00% 61,71% 62,96% 56,76% 60,07% 57,20%
Rörelsekapital/omsättning -55,14% -25,72% -10,25% -8,31% -0,79% -2,20% -8,50% -11,98% -35,31% 7,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,92% 10,19% 14,65% 14,95% 15,18% 13,35% 9,95% 4,09% 7,68% 13,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,16% 60,53% 67,30% 69,89% 83,76% 86,44% 78,66% 75,83% 55,47% 103,98%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 56 833 54 321 55 730 59 755 57 277 64 055 54 227 54 045 56 282 54 428
Övrig omsättning 3 223 7 457 6 082 7 473 5 630 6 462 5 861 9 693 9 535 8 962
Rörelseresultat (EBIT) 4 099 6 832 -2 366 1 334 5 021 8 455 3 058 -13 593 -16 5 413
Resultat efter finansnetto 1 928 4 270 -4 384 -2 209 1 386 4 621 -1 507 -20 036 -7 505 1 696
Årets resultat 1 730 4 270 -4 384 -1 384 561 4 621 -699 -10 776 -26 177
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 904 179 277 183 088 186 933 185 440 189 052 194 294 194 294 193 286 135 433
Omsättningstillgångar 75 112 49 419 31 773 40 165 35 963 43 339 45 441 46 187 32 784 30 960
Tillgångar 253 016 228 696 214 861 227 098 221 403 232 391 239 735 240 481 226 070 166 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 261 17 532 13 679 18 061 19 447 18 886 14 265 -823 9 952 9 978
Obeskattade reserver 0 0 0 0 825 0 0 0 9 261 16 741
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 574 144 226 151 878 155 566 160 275 168 194 173 716 189 603 155 683 112 606
Kortfristiga skulder 97 181 66 938 49 304 53 469 40 856 45 311 51 754 51 700 51 172 27 067
Skulder och eget kapital 253 016 228 696 214 861 227 098 221 403 232 391 239 735 240 481 226 070 166 393
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 520 1 159 332 997 996 852 864 763 756 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 9 545 9 169 9 869 8 335 8 527 8 931 8 988 8 845 8 140 6 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 724 4 985 4 866 5 072 4 205 4 389 4 497 4 396 3 675 3 094
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 056 61 778 61 812 67 228 62 907 70 517 60 088 63 738 65 817 63 390
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 26 24 24 23 24 24 25 26 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 186 2 089 2 322 2 490 2 490 2 669 2 259 2 162 2 165 2 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 594 613 603 594 596 606 563 472 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 947 14 625 4 771 8 107 11 405 14 828 8 875 -2 109 9 078 14 388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,62% -2,53% -6,74% 4,33% -10,58% 18,12% 0,34% -3,97% 3,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,28% 3,71% 0,15% 1,78% 3,55% 4,82% 2,43% -4,85% 0,03% 3,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,14% 15,61% 0,59% 6,77% 13,72% 17,48% 10,73% -21,56% 0,13% 10,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,29% 79,66% 72,28% 100,00% 100,00% 67,15% 70,48% 57,14% 60,35% 56,87%
Rörelsekapital/omsättning -38,83% -32,25% -31,46% -22,26% -8,54% -3,08% -11,64% -10,20% -32,67% 7,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,61% 7,67% 6,37% 7,95% 9,06% 8,13% 5,95% -0,34% 7,35% 13,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,99% 70,04% 56,72% 64,54% 78,15% 86,52% 78,85% 79,95% 57,99% 103,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...