Visa allt om JM Entreprenad AB
Visa allt om JM Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 083 850 2 455 736 2 010 735 2 005 652 1 986 1 495 780 2 008 282 2 008 102 1 295 682 1 442 009
Övrig omsättning - - - - - - - - - 9 839
Rörelseresultat (EBIT) 33 049 80 997 73 425 70 917 84 95 071 130 739 120 861 85 745 94 861
Resultat efter finansnetto 30 938 77 859 71 593 69 268 83 93 860 129 953 120 324 85 498 94 657
Årets resultat 1 459 1 203 1 013 218 60 68 893 95 473 86 193 61 105 67 841
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 575 12 773 9 430 4 595 6 5 097 5 339 5 763 5 175 14 261
Omsättningstillgångar 723 648 835 760 648 952 611 693 608 617 642 694 819 735 671 555 823 619 023
Tillgångar 735 223 848 533 658 382 616 288 614 622 739 700 158 741 434 560 998 633 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 528 104 069 102 865 101 852 101 101 518 101 166 100 766 100 973 100 924
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 74 574 72 668 66 212 59 966 53 43 009 37 688 33 568 27 426 23 850
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 555 121 671 798 489 305 454 470 459 478 212 561 304 607 100 432 599 508 510
Skulder och eget kapital 735 223 848 533 658 382 616 288 614 622 739 700 158 741 434 560 998 633 284
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 208 2 523 2 496 2 508 2 113 2 748 1 537 1 290 1 629 1 460
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 995 997 702 1 568 519 449 563 461
Löner till övriga anställda 179 305 190 977 192 467 207 139 84 807 171 310 176 840 160 851 137 488 125 727
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 77 849 82 080 85 961 95 454 84 807 79 903 78 693 75 095 63 611 54 367
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 083 850 2 455 736 2 010 735 2 005 652 1 986 1 495 780 2 008 282 2 008 102 1 295 682 1 451 848
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 387 406 422 487 455 416 443 402 385 374
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 385 6 049 4 765 4 118 4 3 596 4 533 4 995 3 365 3 856
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 670 679 666 626 377 610 580 590 527 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 731 80 997 73 498 71 236 331 95 313 131 102 121 548 86 577 95 819
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,14% 22,13% 0,25% 100 889,53% -99,87% -25,52% 0,01% 54,98% -10,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,50% 9,55% 11,16% 11,51% 13,68% 15,27% 18,67% 16,35% 15,35% 15,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,59% 3,30% 3,65% 3,54% 4,23% 6,36% 6,51% 6,04% 6,65% 6,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,65% 6,36% 7,36% 6,98% 7,65% 10,27% 9,06% 8,40% 9,86% 8,82%
Rörelsekapital/omsättning 8,09% 6,68% 7,94% 7,84% 7,50% 9,32% 6,65% 6,40% 9,51% 7,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,35% 12,26% 15,62% 16,53% 16,45% 16,30% 14,45% 13,59% 18,00% 15,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,25% 116,23% 122,40% 130,85% 132,46% 129,16% 123,79% 121,18% 128,48% 121,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...