Visa allt om Bunzerum AB
Visa allt om Bunzerum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 910 1 074 1 152 5 235 5 118 5 387 5 061 4 903 5 025 7 632
Övrig omsättning 79 62 100 613 279 335 270 207 94 114
Rörelseresultat (EBIT) -77 74 50 -9 157 142 175 -76 95 183
Resultat efter finansnetto -62 59 20 129 52 59 112 163 27 68
Årets resultat -33 41 20 127 22 40 80 115 17 48
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 844 902 854 467 498 487 512 541 900 974
Omsättningstillgångar 468 272 259 738 2 773 2 687 2 300 2 081 2 431 2 073
Tillgångar 1 312 1 174 1 114 1 205 3 271 3 173 2 812 2 622 3 331 3 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 330 289 358 713 684 630 550 653 602
Obeskattade reserver 0 29 19 19 17 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 11 10 8 3 3 80 75
Långfristiga skulder 746 548 610 660 1 892 1 752 1 780 1 838 1 846 1 683
Kortfristiga skulder 268 267 196 157 639 729 400 232 751 686
Skulder och eget kapital 1 312 1 174 1 114 1 205 3 271 3 173 2 812 2 622 3 331 3 047
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 360 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 120 120 485 764 764 236 448 476 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 12 20 149 229 233 240 278 261 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Omsättning 989 1 136 1 252 5 848 5 397 5 722 5 331 5 110 5 119 7 746
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 455 537 576 2 618 1 706 1 796 1 687 1 634 1 675 2 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 87 84 92 352 355 340 284 286 287 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 132 85 23 187 177 214 -13 208 301
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,27% -6,77% -77,99% 2,29% -4,99% 6,44% 3,22% -2,43% -34,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,12% 7,07% 5,03% 15,35% 4,98% 4,60% 6,69% 9,61% 4,98% 6,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,93% 7,73% 4,86% 3,53% 3,18% 2,71% 3,71% 5,14% 3,30% 2,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,32% 72,81% 92,27% 21,05% 38,61% 35,99% 36,97% 34,04% 41,73% 31,01%
Rörelsekapital/omsättning 21,98% 0,47% 5,47% 11,10% 41,70% 36,35% 37,54% 37,71% 33,43% 18,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,64% 30,04% 27,27% 30,94% 22,18% 21,56% 22,40% 20,98% 19,60% 19,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 174,63% 101,87% 132,14% 384,71% 18,00% 40,60% 43,75% 104,31% 23,17% 6,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...