Visa allt om STC Interfinans Aktiebolag
Visa allt om STC Interfinans Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 904 831 2 985 937 3 045 734 2 974 967 2 868 296 2 506 568 2 516 042 4 428 526 5 459 176 4 479 922
Övrig omsättning 21 933 27 200 23 958 10 023 8 145 44 294 10 205 39 810 82 956 73 175
Rörelseresultat (EBIT) 4 440 39 118 36 034 -106 790 -19 320 64 032 21 459 168 389 287 188 188 888
Resultat efter finansnetto 365 470 53 594 47 276 -316 594 -56 128 67 932 1 394 848 028 244 077 161 664
Årets resultat 366 622 38 885 45 557 -286 387 -86 906 36 322 22 370 844 028 193 521 127 597
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 791 483 850 483 875 933 919 081 1 218 187 878 261 816 074 821 943 1 285 097 1 128 667
Omsättningstillgångar 650 596 732 607 674 497 726 898 979 036 1 235 386 1 312 725 1 406 425 2 057 040 1 679 070
Tillgångar 1 442 079 1 583 090 1 550 430 1 645 979 2 197 223 2 113 647 2 128 799 2 228 368 3 342 137 2 807 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 339 168 1 069 354 1 021 349 1 155 789 1 431 183 1 515 101 1 487 138 1 468 181 887 946 671 051
Minoritetsintressen 0 0 5 670 6 855 1 183 0 0 1 775 64 182 1 484
Avsättningar (tkr) 48 565 49 948 73 215 87 279 92 050 81 163 72 728 110 225 295 290 287 002
Långfristiga skulder 31 555 75 655 79 097 20 264 254 114 225 065 257 929 278 913 764 085 906 048
Kortfristiga skulder 22 791 388 133 371 099 375 792 418 693 292 318 311 004 369 274 1 330 634 942 152
Skulder och eget kapital 1 442 079 1 583 090 1 550 430 1 645 979 2 197 223 2 113 647 2 128 799 2 228 368 3 342 137 2 807 737
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 22 564 19 465 20 440 16 316 19 981 13 470 21 335 21 587 27 682 28 567
Varav tantiem till styrelse & VD - - 4 004 4 268 - 2 486 6 273 4 871 5 513 2 786
Löner till övriga anställda 134 193 317 061 197 561 195 574 205 487 151 780 160 478 470 142 652 548 567 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 54 620 84 089 85 988 80 556 291 330 60 210 65 396 197 007 266 586 244 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 926 764 3 013 137 3 069 692 2 984 990 2 876 441 2 550 862 2 526 247 4 468 336 5 542 132 4 553 097
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 336 568 552 588 382 481 477 1 355 1 643 1 829
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 669 5 257 5 518 5 059 7 509 5 211 5 275 3 268 3 323 2 449
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 661 577 558 504 753 481 521 541 618 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 595 85 646 76 773 81 019 37 379 100 532 55 506 273 310 439 628 321 861
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,21% -1,96% 2,38% 3,72% 14,43% -0,38% -43,19% -18,88% 21,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,57% 3,73% 3,31% -7,17% -1,93% 3,79% 0,57% 40,62% 9,58% 8,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,36% 1,98% 1,69% -3,97% -1,48% 3,19% 0,48% 20,44% 5,87% 5,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,61% 24,29% 22,62% 22,39% 21,21% 19,72% 21,32% 38,63% 44,93% 46,60%
Rörelsekapital/omsättning 32,96% 11,54% 9,96% 11,80% 19,54% 37,62% 39,81% 23,42% 13,31% 16,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,86% 67,55% 65,88% 70,22% 65,14% 71,68% 69,86% 65,89% 26,57% 23,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 853,80% 175,14% 169,64% 182,73% 224,46% 410,55% 410,09% 369,17% 96,85% 105,11%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 150 1 600 1 585 1 586 1 070 2 186 2 506 2 397 1 851 0
Övrig omsättning 30 15 - - - - - - - 5 126
Rörelseresultat (EBIT) -33 084 -16 375 -18 098 -18 480 -26 181 -19 464 -20 936 -23 852 -30 353 -15 353
Resultat efter finansnetto 283 680 14 040 6 718 -211 631 -134 824 29 415 16 412 1 184 036 6 665 25 547
Årets resultat 284 249 28 982 32 531 -159 150 -139 308 17 149 38 632 1 183 047 6 056 23 310
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 850 547 1 093 092 1 165 968 1 272 882 1 136 184 886 741 766 152 701 468 1 342 981 1 358 690
Omsättningstillgångar 654 275 328 853 344 018 265 826 547 710 930 926 985 028 1 039 746 122 605 52 537
Tillgångar 1 504 822 1 421 945 1 509 986 1 538 708 1 683 894 1 817 667 1 751 180 1 741 214 1 465 586 1 411 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 316 927 1 128 927 1 099 946 1 220 601 1 379 751 1 521 082 1 509 928 1 477 926 567 421 562 932
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 45 890 41 389 40 276 38 844 37 407 35 999 34 612 67 428 6 009 4 596
Långfristiga skulder 133 471 248 632 360 922 276 067 263 493 258 091 203 659 0 861 733 819 874
Kortfristiga skulder 8 534 2 997 8 842 3 196 3 243 2 495 2 981 195 860 30 423 23 825
Skulder och eget kapital 1 504 822 1 421 945 1 509 986 1 538 708 1 683 894 1 817 667 1 751 180 1 741 214 1 465 586 1 411 227
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 6 638 5 890 5 879 5 660 7 480 4 953 5 855 4 975 4 327 5 238
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 1 000 - - 0
Löner till övriga anställda 14 051 2 298 2 733 2 695 3 056 1 776 3 605 5 689 7 251 2 651
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 234 3 006 3 832 3 624 11 600 4 945 6 402 7 497 9 379 5 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 180 1 615 1 585 1 586 1 070 2 186 2 506 2 397 1 851 5 126
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 5 5 5 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 288 400 317 317 214 437 501 479 206 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 5 396 1 941 1 731 1 667 2 504 2 395 3 032 3 142 2 536 1 109
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 809 -16 109 -17 783 -18 162 -26 015 -19 323 -20 788 -23 705 -30 144 -15 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,12% 0,95% -0,06% 48,22% -51,05% -12,77% 4,55% 29,50% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,05% 1,23% 0,66% -1,35% -7,77% 2,00% 1,18% 69,59% 3,35% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24 926,00% 1 094,81% 624,79% -1 309,58% -12 227,66% 1 666,93% 824,58% 50 551,52% 2 655,97% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 56 151,39% 20 366,00% 21 146,75% 16 559,27% 50 884,77% 42 471,68% 39 187,83% 35 205,92% 4 980,12% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,51% 79,39% 72,84% 79,33% 81,94% 83,68% 86,22% 84,88% 38,72% 39,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 666,69% 10 972,74% 3 890,73% 8 317,46% 16 888,99% 37 311,66% 33 043,54% 530,86% 403,00% 220,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...