Visa allt om H Lindströms Bil Aktiebolag
Visa allt om H Lindströms Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 530 296 429 583 360 263 318 709 244 722 275 177 241 007 229 305 248 939 190 111
Övrig omsättning 5 230 3 370 3 286 2 453 2 214 2 493 1 636 1 382 1 869 1 365
Rörelseresultat (EBIT) 17 206 6 787 9 261 4 121 3 210 10 508 7 869 3 964 7 747 5 908
Resultat efter finansnetto 16 514 5 902 8 303 2 840 2 466 10 155 7 426 2 312 5 780 4 951
Årets resultat 10 454 3 446 5 509 1 612 1 892 6 356 4 676 1 471 3 031 2 675
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 215 70 726 23 482 26 238 16 562 14 755 14 773 14 562 25 815 26 114
Omsättningstillgångar 115 042 91 953 89 013 73 178 60 685 61 232 54 276 42 658 59 998 43 331
Tillgångar 215 257 162 679 112 495 99 416 77 247 75 987 69 049 57 220 85 813 69 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 691 32 237 30 390 28 726 27 914 27 622 22 287 18 412 17 741 15 510
Obeskattade reserver 17 674 14 810 13 426 11 707 11 140 11 344 9 936 8 940 8 788 7 876
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 511 41 572 30 501 29 724 12 603 10 951 13 239 12 998 34 379 31 644
Kortfristiga skulder 99 381 74 060 38 178 29 259 25 590 26 070 23 587 16 870 24 905 14 415
Skulder och eget kapital 215 257 162 679 112 495 99 416 77 247 75 987 69 049 57 220 85 813 69 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 019 1 022 974 969 1 021 966 967 877 1 080 997
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 813 32 684 26 055 22 493 17 088 15 912 14 794 13 757 11 741 7 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 722 13 314 10 585 9 006 6 613 6 157 5 726 5 294 4 944 3 679
Utdelning till aktieägare 4 000 1 000 1 600 1 000 800 1 600 800 800 800 800
Omsättning 535 526 432 953 363 549 321 162 246 936 277 670 242 643 230 687 250 808 191 476
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 109 97 81 76 62 58 56 55 47 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 865 4 429 4 448 4 194 3 947 4 744 4 304 4 169 5 297 5 281
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 494 471 436 406 406 391 371 389 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 699 12 409 11 518 6 273 3 994 11 159 8 476 4 572 8 814 6 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,44% 19,24% 13,04% 30,23% -11,07% 14,18% 5,10% -7,89% 30,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,99% 4,18% 8,25% 4,16% 4,17% 13,85% 11,40% 6,93% 9,03% 8,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,24% 1,58% 2,58% 1,30% 1,32% 3,82% 3,27% 1,73% 3,11% 3,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,74% 20,73% 20,11% 19,11% 18,40% 17,63% 18,18% 17,36% 15,80% 14,29%
Rörelsekapital/omsättning 2,95% 4,17% 14,11% 13,78% 14,34% 12,78% 12,73% 11,25% 14,10% 15,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,77% 26,92% 36,32% 37,57% 46,76% 47,35% 42,88% 43,43% 28,05% 30,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,78% 35,98% 55,60% 78,41% 73,69% 66,08% 63,70% 64,07% 72,43% 91,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...