Visa allt om Davids Metallfabrik Aktiebolag
Visa allt om Davids Metallfabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 589 5 510 5 292 5 973 6 011 6 752 5 628 9 518 8 716 8 968
Övrig omsättning - - - - - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) -430 -431 -514 224 3 689 -1 369 -479 -686 158
Resultat efter finansnetto -440 -444 -525 205 -126 555 -1 561 -649 -855 -16
Årets resultat -440 -444 -525 205 -126 558 -1 558 -299 3 104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 868 865 841 927 1 044 1 172 1 321 1 454 1 507 1 722
Omsättningstillgångar 1 879 2 450 3 007 3 774 3 770 4 018 3 965 6 026 5 429 7 172
Tillgångar 2 747 3 315 3 848 4 701 4 814 5 190 5 286 7 481 6 937 8 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 501 666 1 110 1 634 1 429 1 556 997 2 706 3 004 4 749
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 3 6 355 1 243
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 662 1 982 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 742 2 077
Kortfristiga skulder 585 668 738 1 067 1 385 1 635 2 286 2 770 835 824
Skulder och eget kapital 2 747 3 315 3 848 4 701 4 814 5 190 5 286 7 481 6 937 8 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 123 114 207 454 686 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 152 1 133 1 121 1 231 893 1 003 1 219 1 327 1 258 1 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 551 475 494 471 416 408 576 666 765 533
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Omsättning 4 589 5 510 5 292 5 973 6 011 6 752 5 628 9 526 8 716 8 968
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 918 1 102 1 058 1 195 1 202 1 350 938 1 586 1 453 1 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 326 325 345 290 313 336 412 464 358
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -375 -368 -428 341 131 838 -1 205 -297 -472 445
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,72% 4,12% -11,40% -0,63% -10,97% 19,97% -40,87% 9,20% -2,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,65% -13,00% -13,36% 4,76% 0,06% 13,28% -25,88% -6,34% -9,85% 1,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,37% -7,82% -9,71% 3,75% 0,05% 10,20% -24,31% -4,98% -7,84% 1,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,75% 40,11% 44,69% 52,59% 46,10% 54,96% 35,09% 35,36% 37,80% 42,91%
Rörelsekapital/omsättning 28,20% 32,34% 42,88% 45,32% 39,68% 35,29% 29,83% 34,21% 52,71% 70,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,24% 20,09% 28,85% 34,76% 29,68% 29,98% 18,90% 36,23% 46,99% 63,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,33% 114,52% 68,70% 91,38% 63,68% 58,04% 45,71% 64,33% 116,05% 308,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...