Visa allt om Bea Livsmedel Aktiebolag
Visa allt om Bea Livsmedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 325 353 305 130 295 424 286 274 269 259 255 786 249 950 237 287 211 518 188 073
Övrig omsättning - - - 150 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 610 22 087 21 651 18 840 17 304 12 920 13 395 9 843 5 795 6 724
Resultat efter finansnetto 24 048 19 516 21 827 18 726 17 476 11 549 14 129 9 420 6 142 6 910
Årets resultat 18 028 19 317 12 060 2 561 12 616 8 143 10 667 6 770 4 125 4 958
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 116 11 978 11 588 10 906 11 052 11 456 13 887 10 644 13 198 10 516
Omsättningstillgångar 42 938 40 756 54 914 36 671 39 983 34 904 32 456 32 295 24 618 29 092
Tillgångar 57 054 52 734 66 502 47 577 51 036 46 360 46 343 42 939 37 817 39 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 627 22 598 33 251 21 191 18 630 16 332 17 688 23 111 23 952 23 067
Obeskattade reserver 0 0 6 776 1 563 363 14 14 80 389 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 428 30 135 26 474 24 823 32 043 30 014 28 641 19 748 13 476 16 541
Skulder och eget kapital 57 054 52 734 66 502 47 577 51 036 46 360 46 343 42 939 37 817 39 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 177 2 263 2 177 1 357 1 101 1 068 1 516 0 1 606 1 550
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 058 27 360 25 307 26 047 24 593 23 388 22 098 20 270 18 596 16 650
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 979 8 350 8 432 7 822 7 178 6 401 6 841 6 777 6 052 6 007
Utdelning till aktieägare 18 000 22 000 30 000 0 0 0 0 9 309 0 0
Omsättning 325 353 305 130 295 424 286 424 269 259 255 786 249 950 237 287 211 518 188 073
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 87 75 70 64 67 67 64 63 86 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 740 4 068 4 220 4 473 4 019 3 818 3 905 3 766 2 460 2 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 506 513 550 491 461 476 429 305 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 300 23 679 22 838 19 842 19 060 15 143 15 843 12 479 8 335 8 732
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,63% 3,29% 3,20% 6,32% 5,27% 2,33% 5,34% 12,18% 12,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,18% 42,00% 32,83% 39,94% 34,24% 27,97% 30,80% 23,80% 16,24% 17,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,40% 7,26% 7,39% 6,64% 6,49% 5,07% 5,71% 4,31% 2,90% 3,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,31% 19,38% 18,60% 17,98% 18,01% 17,29% 16,94% 15,80% 17,00% 16,75%
Rörelsekapital/omsättning 1,39% 3,48% 9,63% 4,14% 2,95% 1,91% 1,53% 5,29% 5,27% 6,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,65% 42,85% 57,95% 46,96% 37,03% 35,25% 38,19% 53,96% 64,08% 58,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,67% 101,85% 169,97% 103,47% 90,37% 83,53% 78,44% 118,59% 122,65% 131,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...