Visa allt om Moniande Aktiebolag
Visa allt om Moniande Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 771 1 976 1 979 1 224 1 616 1 857 1 757 1 564 14 994 121 287
Övrig omsättning 5 135 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 180 1 617 1 301 787 994 1 178 1 042 278 645 5 696
Resultat efter finansnetto 1 054 1 403 1 018 598 728 984 921 47 140 5 478
Årets resultat 946 752 528 333 -7 541 498 3 -18 4 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 107 8 299 8 491 8 683 8 812 9 004 9 199 9 397 9 595 9 180
Omsättningstillgångar 3 230 4 110 3 423 970 548 909 236 401 587 6 953
Tillgångar 11 337 12 409 11 914 9 654 9 360 9 913 9 436 9 799 10 183 16 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 132 2 086 1 333 805 472 3 479 2 937 2 439 2 436 8 455
Obeskattade reserver 947 1 183 855 628 483 483 236 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 451 8 520 8 637 7 833 7 954 5 200 4 555 4 950 2 400 2 136
Kortfristiga skulder 807 619 1 089 388 450 751 1 707 2 410 5 346 5 543
Skulder och eget kapital 11 337 12 409 11 914 9 654 9 360 9 913 9 436 9 799 10 183 16 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 81 120 330 360 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 100 275 290 1 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 38 88 211 282 1 551
Utdelning till aktieägare 1 000 1 900 0 0 0 3 000 0 0 0 6 000
Omsättning 1 776 2 111 1 979 1 224 1 616 1 857 1 757 1 564 14 994 121 287
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 0 1 0 2 2 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 857 - 782 7 497 6 738
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 119 - 410 466 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 372 1 809 1 493 916 1 186 1 370 1 240 476 834 6 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,37% -0,15% 61,68% - -12,98% 5,69% 12,34% -89,57% -87,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,96% 13,53% 10,96% 8,23% 10,76% 11,88% 11,04% 3,18% 7,46% 35,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70,13% 84,97% 65,99% 64,95% 62,31% 63,44% 59,31% 19,95% 5,07% 4,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,79% 8,37%
Rörelsekapital/omsättning 136,82% 176,67% 117,94% 47,55% 6,06% 8,51% -83,72% -128,45% -31,74% 1,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,50% 24,25% 16,79% 13,13% 8,85% 38,69% 32,97% 24,89% 23,92% 52,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 400,25% 663,97% 314,33% 250,00% 121,78% 121,04% 13,83% 16,64% 10,98% 33,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...