Visa allt om Emba Machinery Aktiebolag
Visa allt om Emba Machinery Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 317 703 281 993 237 461 246 143 242 444 294 133 155 946 338 280 362 778 284 474
Övrig omsättning 13 007 7 498 2 836 740 731 1 234 374 15 202 4 645 1 376
Rörelseresultat (EBIT) 7 655 11 605 -1 189 8 365 12 179 13 034 -22 730 17 862 24 665 11 551
Resultat efter finansnetto 7 196 11 095 -1 681 7 122 11 173 12 512 -23 477 15 971 24 359 10 227
Årets resultat 22 868 -291 5 072 5 896 8 987 -3 058 10 749 16 431 8 049
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 635 19 390 3 964 3 879 4 710 5 623 6 677 8 522 6 714 7 657
Omsättningstillgångar 169 068 170 299 173 025 192 347 195 488 180 872 215 226 231 208 236 489 224 519
Tillgångar 186 703 189 689 176 989 196 226 200 198 186 495 221 903 239 730 243 203 232 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 208 90 186 89 318 89 609 89 181 87 928 83 584 87 946 84 397 79 486
Obeskattade reserver 3 381 3 351 550 3 616 3 501 276 0 19 457 18 989 17 711
Avsättningar (tkr) 25 930 20 493 20 770 21 654 23 722 22 589 21 144 29 746 28 678 23 784
Långfristiga skulder 0 0 29 133 313 569 0 0 0 26 603
Kortfristiga skulder 67 184 75 659 66 322 81 214 83 481 75 133 117 175 102 582 111 139 84 592
Skulder och eget kapital 186 703 189 689 176 989 196 226 200 198 186 495 221 903 239 730 243 203 232 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 040 2 040 2 040 2 090 2 140 2 140 2 084 2 077 2 072 1 949
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 725 56 913 54 391 54 448 53 962 45 350 49 382 75 120 65 609 61 642
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 477 21 846 21 993 20 218 21 514 18 680 20 273 29 852 26 125 24 595
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 330 710 289 491 240 297 246 883 243 175 295 367 156 320 353 482 367 423 285 850
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 130 123 122 123 124 107 140 179 179 175
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 444 2 293 1 946 2 001 1 955 2 749 1 114 1 890 2 027 1 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 336 663 648 646 636 524 624 547 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 869 12 770 -30 9 715 13 732 14 777 -20 873 19 822 27 221 14 675
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,66% 18,75% -3,53% 1,53% -17,57% 88,61% -53,90% -6,75% 27,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,36% 6,48% -0,31% 4,54% 6,30% 7,36% -10,06% 7,99% 10,70% 5,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,56% 4,36% -0,23% 3,62% 5,20% 4,67% -14,31% 5,66% 7,17% 4,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,79% 47,19% 62,96% 53,57% 45,63% 51,96% 51,76% 52,51% 50,74% 45,21%
Rörelsekapital/omsättning 32,07% 33,56% 44,93% 45,15% 46,20% 35,95% 62,87% 38,02% 34,55% 49,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,73% 48,92% 50,71% 47,02% 45,84% 47,26% 37,67% 42,53% 40,32% 39,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,19% 127,22% 147,02% 126,88% 120,61% 159,28% 108,42% 130,92% 128,41% 149,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...