Visa allt om Aktiebolaget Jokkmokkshus
Visa allt om Aktiebolaget Jokkmokkshus

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 878 36 935 35 790 34 716 33 506 33 029 32 596 31 153 30 695 29 428
Övrig omsättning 1 986 1 992 1 580 3 875 4 621 4 639 3 946 3 391 3 926 2 500
Rörelseresultat (EBIT) 10 347 7 001 7 427 5 280 4 945 3 213 4 806 4 468 5 663 5 554
Resultat efter finansnetto 7 273 3 590 3 733 1 231 727 -700 -311 -599 277 178
Årets resultat 7 273 3 590 3 733 1 231 727 -700 -311 -599 277 178
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 456 117 960 117 057 118 431 118 985 121 425 120 678 122 493 125 567 125 627
Omsättningstillgångar 5 115 9 592 8 145 9 952 16 929 13 258 14 753 16 804 15 876 16 090
Tillgångar 120 570 127 553 125 201 128 383 135 914 134 683 135 431 139 297 141 443 141 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 399 12 127 8 537 4 804 3 573 1 222 1 922 2 232 2 830 2 554
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 860 906 911 1 061 2 345 2 182 2 000 2 061 2 071 1 940
Långfristiga skulder 91 537 93 207 107 743 112 040 119 474 120 668 124 581 126 625 128 598 129 016
Kortfristiga skulder 8 774 21 313 8 011 10 478 10 522 10 611 6 929 8 379 7 943 8 207
Skulder och eget kapital 120 570 127 553 125 201 128 383 135 914 134 683 135 431 139 297 141 443 141 716
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 237 130 582 731 648 4 021 853 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 501 3 265 2 453 3 478 3 698 4 865 5 422 461 3 351 2 795
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 046 1 038 936 1 495 1 420 1 457 1 281 1 129 1 484 926
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 864 38 927 37 370 38 591 38 127 37 668 36 542 34 544 34 621 31 928
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 7 10 12 12 13 11 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 209 4 617 5 113 3 472 2 792 2 752 2 507 2 832 2 558 2 943
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 592 678 716 558 623 569 505 520 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 242 9 905 10 566 8 642 8 267 6 379 7 872 7 421 8 809 8 694
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,55% 3,20% 3,09% 3,61% 1,44% 1,33% 4,63% 1,49% 4,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,73% 5,65% 6,07% 4,28% 3,82% 2,49% 3,64% 3,74% 4,40% 4,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,78% 19,51% 21,24% 15,83% 15,49% 10,15% 15,12% 16,74% 20,29% 20,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,37% 39,68% 78,00% 77,54% 100,00% 100,00% 100,00% 86,87% 100,00% 89,86%
Rörelsekapital/omsättning -9,66% -31,73% 0,37% -1,52% 19,12% 8,01% 24,00% 27,04% 25,84% 26,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,09% 9,51% 6,82% 3,74% 2,63% 0,91% 1,42% 1,60% 2,00% 1,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,11% 43,93% 99,18% 93,02% 159,49% 118,84% 209,84% 198,15% 197,80% 193,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...