Visa allt om Freudenberg Sealing Technologies AB
Visa allt om Freudenberg Sealing Technologies AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 226 860 224 060 215 961 208 040 202 954 232 986 217 685 181 785 243 558 266 658
Övrig omsättning 15 354 12 400 14 368 13 314 15 715 13 406 12 141 19 459 21 278 13 972
Rörelseresultat (EBIT) 34 543 34 053 29 501 28 523 25 316 35 344 21 896 18 745 31 831 29 688
Resultat efter finansnetto 34 356 33 680 28 863 27 992 24 960 34 625 21 403 17 334 31 241 29 866
Årets resultat 26 764 26 229 24 342 21 791 18 335 25 449 16 546 12 593 22 311 21 037
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 996 4 688 2 243 2 635 5 401 8 264 11 152 14 173 685 837
Omsättningstillgångar 58 554 54 813 58 421 55 240 49 991 61 154 64 083 47 297 65 382 81 551
Tillgångar 63 550 59 501 60 664 57 874 55 392 69 418 75 235 61 470 66 067 82 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 518 38 344 32 822 30 271 26 814 33 928 25 662 22 726 36 334 46 016
Obeskattade reserver 0 0 0 2 400 2 400 2 400 2 400 3 460 3 460 3 460
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 032 21 157 27 842 25 204 26 177 33 090 47 173 35 283 26 274 32 911
Skulder och eget kapital 63 550 59 501 60 664 57 874 55 392 69 418 75 235 61 470 66 067 82 388
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 385 1 365 1 263 1 208 680 1 260 1 066 1 622 1 340 1 193
Varav tantiem till styrelse & VD - 276 259 248 0 236 131 447 292 259
Löner till övriga anställda 18 399 17 201 16 452 16 369 16 724 15 942 17 256 16 809 17 769 16 976
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 10 098 9 261 9 382 8 847 8 603 9 420 10 210 9 848 11 461 9 845
Utdelning till aktieägare 26 346 25 590 20 706 21 791 18 335 25 449 17 183 13 611 26 200 31 994
Omsättning 242 214 236 460 230 329 221 354 218 669 246 392 229 826 201 244 264 836 280 630
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 34 36 36 35 34 36 38 41 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 482 6 590 5 999 5 779 5 799 6 853 6 047 4 784 5 940 6 504
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 901 884 812 764 784 763 794 739 746 683
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 296 34 473 32 182 31 350 28 192 38 232 24 904 19 261 32 208 30 587
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,25% 3,75% 3,81% 2,51% -12,89% 7,03% 19,75% -25,36% -8,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 54,36% 57,23% 48,69% 49,31% 45,73% 51,06% 29,22% 31,10% 49,02% 36,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,23% 15,20% 13,68% 13,72% 12,48% 15,21% 10,10% 10,52% 13,30% 11,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,36% 33,95% 34,15% 33,18% 33,21% 32,96% 31,54% 30,71% 29,12% 28,66%
Rörelsekapital/omsättning 15,22% 15,02% 14,16% 14,44% 11,73% 12,05% 7,77% 6,61% 16,06% 18,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,18% 64,44% 54,10% 55,54% 51,60% 51,42% 36,46% 41,12% 58,77% 58,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,94% 157,95% 130,91% 141,17% 107,93% 111,75% 84,86% 86,50% 135,92% 140,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...