Visa allt om J F Johansson Skor Aktiebolag
Visa allt om J F Johansson Skor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 131 665 131 576 130 458 135 324 133 731 142 528 134 764 135 432 140 817 131 638
Övrig omsättning 391 22 61 187 120 861 604 8 125 328
Rörelseresultat (EBIT) -296 1 765 2 754 3 374 369 9 345 4 083 -1 812 3 212 7 957
Resultat efter finansnetto -306 1 779 2 769 3 390 495 9 346 4 107 -1 669 3 365 8 027
Årets resultat 526 1 269 2 113 1 866 344 5 212 2 728 43 2 571 8 328
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 012 5 497 5 284 4 061 5 300 2 856 4 407 6 666 8 573 10 529
Omsättningstillgångar 45 504 45 563 45 493 50 970 44 145 56 422 48 728 42 575 46 566 41 963
Tillgångar 49 516 51 060 50 777 55 031 49 445 59 278 53 135 49 241 55 139 52 492
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 691 28 214 29 945 30 833 28 967 37 623 34 211 32 983 34 441 33 070
Obeskattade reserver 4 424 5 448 5 359 5 336 4 531 4 540 2 311 1 947 3 687 3 919
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 195 325 848 259 306 710
Kortfristiga skulder 17 401 17 397 15 472 18 862 15 753 16 791 15 766 14 052 16 706 14 794
Skulder och eget kapital 49 516 51 060 50 777 55 031 49 445 59 278 53 135 49 241 55 139 52 492
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 695 1 747 1 710 1 649 1 476 1 502 1 368 1 352 1 305 1 223
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 26 710 25 760 24 764 25 464 24 808 24 079 23 834 25 376 24 051 21 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 9 922 8 756 9 139 9 062 9 264 8 731 8 775 9 201 9 553 7 850
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 3 000 0 0 1 800 1 500 1 500 1 200
Omsättning 132 056 131 598 130 519 135 511 133 851 143 389 135 368 135 440 140 942 131 966
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 73 74 68 64 67 84 84 83 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 756 1 802 1 763 1 990 2 090 2 127 1 604 1 612 1 697 1 688
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 506 492 541 570 529 415 447 434 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 449 3 527 4 224 4 883 2 267 11 938 6 877 1 008 5 906 9 838
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,07% 0,86% -3,60% 1,19% -6,17% 5,76% -0,49% -3,82% 6,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,58% 3,51% 5,47% 6,18% 1,09% 15,89% 7,78% -3,30% 6,24% 15,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,22% 1,36% 2,13% 2,51% 0,40% 6,61% 3,07% -1,20% 2,44% 6,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,85% 50,73% 50,52% 49,14% 47,39% 49,84% 48,33% 46,35% 47,51% 48,45%
Rörelsekapital/omsättning 21,34% 21,41% 23,01% 23,73% 21,23% 27,81% 24,46% 21,06% 21,20% 20,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,89% 63,58% 67,21% 63,17% 65,34% 69,11% 67,59% 69,83% 67,28% 68,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,41% 86,09% 115,63% 128,50% 96,79% 187,46% 169,71% 129,71% 105,76% 125,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...