Visa allt om Oscar Malmström Aktiebolag
Visa allt om Oscar Malmström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 120 1 148 991 1 118 1 243 1 010 680 1 391 812 772
Övrig omsättning - 108 20 259 13 - 228 - 404 -
Rörelseresultat (EBIT) 12 48 -80 198 192 -60 -195 91 68 -456
Resultat efter finansnetto 20 61 -67 218 213 -57 -191 99 97 -496
Årets resultat 16 63 -4 156 154 250 172 463 447 -496
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 296 1 014 1 266 1 306 1 544 1 562 2 053 2 185 3 491 3 601
Omsättningstillgångar 2 337 2 419 2 428 2 675 2 618 2 839 2 455 2 282 702 884
Tillgångar 3 633 3 433 3 694 3 980 4 162 4 401 4 509 4 467 4 192 4 485
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 459 3 260 3 522 3 851 4 020 4 191 4 265 4 094 3 890 3 443
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828
Kortfristiga skulder 174 173 172 130 143 210 243 224 302 214
Skulder och eget kapital 3 633 3 433 3 694 3 980 4 162 4 401 4 509 4 467 4 192 4 485
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 373 373 373 373 373 384 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 559 491 373 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 251 233 195 186 170 173 172 175 164 152
Utdelning till aktieägare 0 260 0 0 0 0 325 0 0 0
Omsättning 1 120 1 256 1 011 1 377 1 256 1 010 908 1 391 1 216 772
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 560 574 496 559 622 505 340 696 406 386
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 362 339 296 278 284 279 280 280 269
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 203 359 170 600 426 183 80 535 273 -155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,44% 15,84% -11,36% -10,06% 23,07% 48,53% -51,11% 71,31% 5,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,52% 1,78% -1,79% 5,48% 5,14% -1,32% -4,24% 2,22% 3,79% -9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,70% 5,31% -6,66% 19,50% 17,22% -5,74% -28,09% 7,12% 19,58% -57,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 193,12% 195,64% 227,65% 227,64% 199,12% 260,30% 325,29% 147,95% 49,26% 86,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,21% 94,96% 95,34% 96,76% 96,59% 95,23% 94,59% 94,07% 92,80% 76,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 343,10% 1 398,27% 1 411,63% 2 057,69% 1 830,77% 1 351,90% 1 010,29% 1 018,75% 232,45% 413,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...