Visa allt om Aktiebolaget Inkasso
Visa allt om Aktiebolaget Inkasso

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 362 2 054 1 551 1 139 785 853 950 953 958 1 184
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -417 -877 -788 -262 34 163 306 146 -56 346
Resultat efter finansnetto 2 285 1 600 1 386 1 618 1 069 993 955 90 268 1 976
Årets resultat 2 285 1 600 1 386 1 618 1 069 993 955 90 268 1 976
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 566 13 654 10 876 8 695 7 289 5 943 4 795 4 493 4 629 4 631
Omsättningstillgångar 933 2 001 2 262 2 246 2 164 2 030 2 136 2 264 2 613 2 351
Tillgångar 17 499 15 655 13 138 10 941 9 453 7 973 6 931 6 756 7 243 6 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 713 11 428 9 828 8 442 6 824 5 755 4 762 3 817 3 726 3 458
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 311 3 791 3 098 2 196 2 423 2 073 1 982 2 737 3 032 2 936
Kortfristiga skulder 476 437 212 303 206 144 187 203 484 588
Skulder och eget kapital 17 499 15 655 13 138 10 941 9 453 7 973 6 931 6 756 7 243 6 982
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 511 649 456 188 168 102 124 111 112 86
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 165 213 155 59 53 32 39 36 33 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Omsättning 2 362 2 054 1 551 1 139 785 853 950 953 958 1 185
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 181 1 027 776 1 139 785 853 950 953 958 1 184
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 355 529 306 777 225 422 162 329 145 110
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 228 -468 -385 50 153 252 420 342 188 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,00% 32,43% 36,17% 45,10% -7,97% -10,21% -0,31% -0,52% -19,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,20% 11,30% 13,85% 18,42% 11,35% 12,50% 17,52% 1,54% 12,20% 30,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 97,76% 86,12% 117,34% 176,91% 136,69% 116,88% 127,79% 10,91% 92,28% 177,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,45% 70,93% 82,08% 95,35% 92,99% 94,61% 91,05% 85,73% 87,79% 93,16%
Rörelsekapital/omsättning 19,35% 76,14% 132,17% 170,59% 249,43% 221,10% 205,16% 216,26% 222,23% 148,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,36% 73,00% 74,81% 77,16% 72,19% 72,18% 68,71% 56,50% 51,44% 49,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,01% 457,89% 250,00% 161,72% 186,41% 218,06% 200,00% 168,47% 118,60% 59,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...