Visa allt om Rettig Sweden AB
Visa allt om Rettig Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 112 383 105 282 156 151 163 480 183 424 224 367 203 796 208 248 0 1 804
Övrig omsättning 25 372 23 161 687 471 320 - - - - 30
Rörelseresultat (EBIT) -2 288 -12 431 -27 210 -9 184 647 17 594 7 648 15 376 -105 -69
Resultat efter finansnetto -5 357 -14 246 -28 744 -11 729 -1 021 17 148 7 569 30 594 10 432 91
Årets resultat 528 1 077 -4 047 10 437 23 749 33 087 33 517 44 116 12 446 -5 716
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 436 29 181 30 675 33 612 35 741 39 066 44 055 49 895 33 974 33 974
Omsättningstillgångar 65 690 84 832 63 731 78 108 84 907 99 630 89 935 128 730 65 750 47 460
Tillgångar 341 126 114 013 94 406 111 720 120 648 138 696 133 990 178 625 99 724 81 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 265 19 737 18 660 22 707 35 269 51 520 50 890 83 373 57 603 39 877
Obeskattade reserver 794 800 1 720 10 436 22 576 38 586 41 767 60 229 36 931 40 294
Avsättningar (tkr) 730 2 079 18 213 500 850 600 1 050 1 050 0 0
Långfristiga skulder 230 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 127 91 397 55 813 78 077 61 953 47 990 40 283 33 973 5 190 1 263
Skulder och eget kapital 341 126 114 013 94 406 111 720 120 648 138 696 133 990 178 625 99 724 81 434
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 538 5 589 4 198 2 495 2 551 2 349 1 540 1 571 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 345 813 449 352 - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 13 413 13 921 29 963 31 042 33 531 34 432 36 589 39 594 0 1 350
Varav resultatlön till övriga anställda 597 584 - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 8 853 8 800 16 318 17 318 15 890 14 429 14 332 41 165 0 436
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 23 000 40 000 33 000 56 000 47 700 30 000
Omsättning 137 755 128 443 156 838 163 951 183 744 224 367 203 796 208 248 0 1 834
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 45 69 77 95 99 103 110 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 014 2 340 2 263 2 123 1 931 2 266 1 979 1 893 - 1 804
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 887 631 732 660 547 517 509 748 - 1 786
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 326 -10 843 -24 117 -5 461 5 073 22 929 13 370 22 177 -105 -59
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,74% -32,58% -4,48% -10,87% -18,25% 10,09% -2,14% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,65% -10,82% -28,81% -8,17% 0,56% 12,69% 5,75% 17,69% - 0,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,96% -11,72% -17,42% -5,59% 0,37% 7,84% 3,78% 15,17% - 5,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,26% 26,23% 16,03% 29,80% 32,03% 33,34% 34,98% 37,66% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,85% -6,24% 5,07% 0,02% 12,51% 23,02% 24,36% 45,50% - 2 560,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,12% 17,86% 21,19% 27,21% 43,02% 57,65% 60,95% 70,95% 84,43% 84,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,59% 65,05% 85,94% 67,05% 71,39% 136,23% 132,58% 239,81% 1 266,86% 3 757,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...