Visa allt om Äggfors Aktiebolag
Visa allt om Äggfors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 980 6 603 2 070 3 579 2 319 4 236 330 1 500 4 932 6 858
Övrig omsättning 1 910 2 860 42 1 013 146 299 18 387 9 1
Rörelseresultat (EBIT) 4 027 6 747 880 3 193 765 4 044 -1 646 1 786 2 843 5 015
Resultat efter finansnetto 4 025 6 749 880 3 193 763 4 045 -1 401 2 659 3 897 5 828
Årets resultat -1 0 0 0 0 0 9 28 74 596
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 653 3 907 4 093 3 692 3 843 3 749 3 945 2 630 1 797 1 698
Omsättningstillgångar 18 678 19 450 16 564 16 944 16 221 17 635 17 856 17 238 20 408 20 149
Tillgångar 23 331 23 357 20 657 20 636 20 064 21 384 21 801 19 868 22 205 21 847
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 140 19 141 19 141 19 141 19 141 19 140 19 140 19 131 19 103 19 029
Obeskattade reserver 0 3 158 0 0 0 0 0 0 5 5
Avsättningar (tkr) 4 189 0 1 165 977 923 1 759 2 150 737 2 893 2 294
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 1 058 351 518 0 485 511 0 204 519
Skulder och eget kapital 23 331 23 357 20 657 20 636 20 064 21 384 21 801 19 868 22 205 21 847
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 890 9 463 2 112 4 592 2 465 4 535 348 1 887 4 941 6 859
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 414 7 142 1 230 3 491 1 035 4 307 -1 436 1 887 2 920 5 073
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,58% 218,99% -42,16% 54,33% -45,25% 1 183,64% -78,00% -69,59% -28,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,26% 28,90% 4,26% 15,47% 3,81% 18,92% -6,43% 13,38% 17,55% 26,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 80,86% 102,23% 42,51% 89,21% 32,99% 95,49% -424,55% 177,27% 79,01% 84,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,41% 66,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 375,02% 278,54% 783,24% 458,96% 699,48% 404,86% 5 256,06% 1 149,20% 409,65% 286,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,04% 92,50% 92,66% 92,76% 95,40% 89,51% 87,79% 96,29% 86,05% 87,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 923 850,00% 1 819,38% 4 661,82% 3 227,99% - 3 636,08% 3 494,32% - 10 003,92% 3 882,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...