Visa allt om Hellekis Säteri Aktiebolag
Visa allt om Hellekis Säteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 501 5 373 5 896 4 567 5 984 7 638 6 197 9 021 5 246 3 940
Övrig omsättning 2 211 1 815 175 252 198 454 308 215 3 285 3 438
Rörelseresultat (EBIT) -2 988 -1 512 -1 890 -2 934 -4 713 -1 078 -2 493 1 049 754 148
Resultat efter finansnetto -3 010 -1 566 -1 950 -3 063 -4 831 -1 155 -2 598 943 568 -26
Årets resultat -1 463 -3 113 -1 950 -3 063 -1 059 -1 155 -2 598 943 568 -156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 476 48 028 48 238 49 331 33 098 33 372 33 633 33 677 34 066 34 343
Omsättningstillgångar 2 135 2 060 2 729 1 252 1 852 3 542 2 838 4 556 4 378 3 170
Tillgångar 48 611 50 088 50 967 50 584 34 950 36 915 36 471 38 233 38 444 37 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 659 3 621 3 635 3 584 5 147 6 206 8 103 11 301 10 958 10 690
Obeskattade reserver 0 1 547 0 0 0 3 772 3 772 3 772 3 772 3 772
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 201 42 254 44 026 44 229 13 860 14 010 14 207 14 366 14 520 15 330
Kortfristiga skulder 2 751 2 665 3 306 2 770 15 943 12 926 10 390 8 793 9 194 7 721
Skulder och eget kapital 48 611 50 088 50 967 50 584 34 950 36 915 36 471 38 233 38 444 37 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 318 312 326 290 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 779 1 805 1 694 1 869 2 320 2 024 2 151 2 093 1 832 1 519
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 772 706 742 786 968 977 1 037 1 044 913 721
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 742 600 600 300
Omsättning 7 712 7 188 6 071 4 819 6 182 8 092 6 505 9 236 8 531 7 378
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 8 9 10 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 917 896 983 761 748 849 620 902 525 493
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 424 416 448 417 375 357 354 307 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 101 639 246 -1 281 -3 792 -141 -1 507 2 038 1 735 1 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,38% -8,87% 29,10% -23,68% -21,65% 23,25% -31,30% 71,96% 33,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,06% -2,95% -3,62% -5,75% -13,34% -2,84% -6,75% 3,00% 2,06% 0,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -53,54% -27,51% -31,26% -63,70% -77,89% -13,75% -39,71% 12,73% 15,08% 4,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,09% 88,03% 90,47% 90,17% 92,88% 92,21% 88,32% 92,61% 81,81% 94,82%
Rörelsekapital/omsättning -11,20% -11,26% -9,79% -33,24% -235,48% -122,86% -121,87% -46,97% -91,80% -115,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,53% 9,64% 7,13% 7,09% 14,73% 24,34% 29,84% 36,66% 35,57% 35,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,88% 76,92% 81,82% 44,44% 11,13% 27,23% 27,30% 51,73% 47,43% 41,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...